چارت کشوری تریکینگ بانوان

چارت کشوری تریکینگ بانوان نائب رئیس تریکینگ بانوان: دبیر سبک تریکینگ بانوان:  مشاور عالی:  مسئول کمیته حراست:  مسئول کمیته برنامه ریزی مسابقات:  مسئول كميته داوران:  مسئول كميته مسابقات:  مسئول كميته فني:  مسئول كميته آزمون: مسئول[…]

مشاهده ادامه مطلب